Krepšelis (0)
0,00 €

  Ka daryti po autoįvykio?


  1. Įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo: 
  •  imtis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą; 

  •  apie eismo įvykį nedelsdamas pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais; 

  •  tais atvejais, kai eismo įvykio dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir, vadovaudamiesi Kelių eismo taisyklių nuostatomis, nekviečia policijos į eismo įvykio vietą, - eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems eismo dalyviams pasirašyti. Tuo  atveju, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo  įvykio patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių;  

  •  pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtiną jo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti; 

  •  per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą  eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas; 

  •  per 5 darbo dienas raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie pateiktą pretenziją atlyginti žalą ar teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo, pateikti visus būtinus paaiškinimus ir turimą informaciją. 

  2. Su eismo įvykiu susijęs transporto priemonės valdytojas ir pretenziją dėl padarytos per eismo įvykį žalos teikiantis asmuo privalo pateikti draudikui arba Biurui turimus eismo įvykio ir žalos įrodymus, padėti jiems nustatyti įvykio aplinkybes ir žalos dydį, laikytis draudiko ar Biuro nurodymų, jeigu jie buvo duoti, leisti draudikui ar Biurui ištirti per eismo įvykį padarytos žalos priežastis ir nustatyti jos dydį. 

  3. Atsakingas už neapdrausta transporto priemone padarytą žalą asmuo privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos apie žalos padarymą raštu pranešti Biurui, priešingu atveju žalos administravimo ir atlyginimo klausimas bus sprendžiamas jam nedalyvaujant. Asmuo, dėl kurio sukelto eismo įvykio yra mokama išmoka, turi pateikti Biurui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie eismo įvykio aplinkybes.

  Kai apie eismo įvykį Kelių eismo taisyklėse nustatytais atvejais pranešėte policijai, arba kai su kitu įvykio dalyviu sutarėte dėl eismo įvykio aplinkybių ir, vadovaudamiesi Kelių eismo taisyklių nuostatomis nekvietę policijos pareigūnų, užpildėte eismo įvykio deklaraciją, dėl žalos atlyginimo per 3 darbo dienas turite kreiptis į už eismo įvykį atsakingo asmens civilinę atsakomybę apdraudusią draudimo bendrovę (jei įvykio vietoje nepavyko sužinoti jos pavadinimo, pagal kitos transporto priemonės valstybinio numerio ženklą jį galite rasti interneto tinklalapyje http://ic.cab.lt/). Geriausia būtų, susitarus telefonu dėl tinkamo laiko, nuvykti į už eismo įvykį atsakingo asmens draudimo bendrovę, kurioje raštu informuosite apie eismo įvykį, o draudimo bendrovės ekspertai apžiūrės ir įvertins apgadintą Jūsų transporto priemonę. Jei sugadinta transporto priemone nuvykti nebegalite, susitarsite, kada ir kur ekspertai galės ją apžiūrėti.

  Autoservisas „Žėrutis“ kokybiškai ir greitai remontuoja automobilius po autoįvykio – atstato pažeistą automobilio kėbulo geometriją, kokybiškai nudažo bei atlieka visus reikalingus po autoįvykio remonto darbus. Jūsų pageidavimu, bendravimą su draudimo bendrove „Žėrutis“ perima ant savo pečių ir suderina su ja remonto kainą.